پریسا بهنام نژاد

مدرک تحصیلی:

ارشد مشاوره خانواده

نوع فعالیت و حیطه کاری:

زوج درمانگر- سکس تراپیست

روز های کاری:

چهارشنبه  عصر