دکتر محمد الهی فر

مدرک تحصیلی:

 دکترای روانشناسی

نوع فعالیت و حیطه کاری:

مشاور تحصیلی و شغلی

روز های کاری:

دوشنبه عصر