کارشناسی ارشد مشاوره

حوزه تخصصی:
بازی درمانگر تحلیلی(روابط ابژه)

سوابق آموزشی :
‐ آموزش و درمان (خصوصی) روانکاوی مدت شش سال
‐ شرکت در کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه های درمان شناختی‐رفتاری ، روان تحلیلی و روان تحلیلی کودک و نوجوان

سوابق شغلی :
‐ ۱۶ سال بازی درمانی و مشاوره کودک در مراکز مشاوره و ۲ سال بازی درمانی آنلاین
‐ تدریس در دانشگاه