دکترعلیرضا برنامنش

 دکترای تخصصی روانشناسی

_فلوشیپ روانکاوی از آمریکا
_مدرک تخصصی تروما و آسیب شناسی روانی از آمریکا

_ عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران از سال ۱۳۸۷

_هفده سال سابقه رواندرمانی
_روانشناس شاغل در بخش اعصاب و روان بیمارستان علوم پزشکی اصفهان
_مدرس و سخنران مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ایران

 

نوع فعالیت و حیطه کاری:

روانکاوی عمیق و رواندرمانی تحلیلی بزرگسالان
اضطراب ، افسردگی، وسواس
تروما و آسیب روانی
آزمونهای روانشناختی و تشخیصی

 

روز های کاری:

یکشنبه و سه شنبه عصر