سلیمان قادری

مدرک تحصیلی:

ارشد روانشناسی بالینی

نوع فعالیت و حیطه کاری:

زوج درمانگر – سکس تراپیست – سوگ

روز های کاری:

شنبه عصر

یکشنبه صبح