دکتر رضا روزبهانی

مدرک تحصیلی:

متخصص پزشکی اجتماعی

(ترک اعتیاد)

نوع فعالیت و حیطه کاری:

ترک سیکار، اعتیاد به مواد مخدر، سنتی و صنعتی و الکل

روز های کاری:

هر روز عصرها 5الی 7 عصر