دکتر اسماعیل موسوی

مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی خانواده

نوع فعالیت و حیطه کاری:

مشاور فردی، خانواده (سیستمی)

روز های کاری:

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر