بهاره سورانی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

نوع فعالیت و حیطه کاری:

خانواده درمانگر سیستمی (حل تعارضات زناشویی )

روز های کاری:

دوشنبه عصر