امین زیرک باش

مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای روانشناسی

نوع فعالیت و حیطه کاری:

روانکاو- وسواس

روز های کاری:

شنبه و دوشنبه صبح

چهارشنبه عصر