افسانه طباطبایی‌

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی

نوع فعالیت و حیطه کاری:

درمانگر فردی(اضطراب‌ ، وسواس ، افسردگی)

درمانگر زوج و مشاوره پیش از ازدواج 

روز های کاری:

سه شنبه عصر و پنجشنبه ها صبح