آیدا مرادی نیا

مدرک تحصیلی:

ارشد روانشناسی 

نوع فعالیت و حیطه کاری:

بیماران سرطانی و سوگ

روز های کاری:

یکشنبه عصر