چگونه از اختلال افسردگی می توان پیشگیری کرد ؟

چگونه از اختلال افسردگی می توان پیشگیری کرد ؟

پیشگیری از افسردگی امکان پذیر است؟ معمولاً افسردگی قابل پیشگیری نیست. تشخیص اینکه چه عواملی باعث ایجاد آن می شود، دشوار است. اما وقتی فرد علایم افسردگی را تجربه کرد، ممکن است با آموختن اینکه تغییرات سبک زندگی و روشهای درمانی مفید هستند ، برای جلوگیری از قسمت بعدی آماده بشود. تکنیک هایی که ممکن است به فرد در پیشگیری بیشتر بخوانید