چگونه از اختلال افسردگی می توان پیشگیری کرد ؟

پیشگیری از افسردگی  امکان پذیر است؟!

پیشگیری از افسردگی  امکان پذیر است؟! به دلیل تعدد فاکتورهای موثر در بروز افسردگی،امکان پیشگیری  بطور قطعی وجود نداشته و تشخیص اینکه چه عواملی باعث ایجاد آن می شود، دشوار است. اما وقتی فرد علایم افسردگی را تجربه کرد، ممکن است با آموختن اینکه تغییرات سبک زندگی و روشهای درمانی مفید هستند ، برای جلوگیری از قسمت بعدی آماده بشود. بیشتر بخوانید