لادن اخوت

کارشناسی ارشد مشاوره حوزه تخصصی: بازی درمانگر تحلیلی(روابط ابژه) سوابق آموزشی : ‐ آموزش و درمان (خصوصی) روانکاوی مدت شش سال ‐ شرکت در کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه های درمان شناختی‐رفتاری ، روان تحلیلی و روان تحلیلی کودک و نوجوان سوابق شغلی : ‐ ۱۶ سال بازی درمانی و مشاوره کودک در مراکز مشاوره و ۲ سال بازی بیشتر بخوانید