دکترعلیرضا برنامنش

دکترعلیرضا برنامنش  دکترای تخصصی روانشناسی _فلوشیپ روانکاوی از آمریکا _مدرک تخصصی تروما و آسیب شناسی روانی از آمریکا _ عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران از سال ۱۳۸۷ _هفده سال سابقه رواندرمانی _روانشناس شاغل در بخش اعصاب و روان بیمارستان علوم پزشکی اصفهان _مدرس و سخنران مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ایران