دکتر محمود شریفی

دکتر محمود شریفی دکترای تخصصی مشاوره استادیار دانشگاه عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره عضو انجمن مشاوره ایران نوع فعالیت و حیطه کاری: ازدواج، مدیریت روابط، خانواده(تعارضات زناشویی و خیانت) روزهای زوج عصر پنج شنبه صبح