بیماری شخصیتی و بروز انحرافات و اختلالات جنسی

بیماری شخصیتی و بروز انحرافات و اختلالات جنسی

انحرافات و اختلالات جنسی در بیماران شخصیتی بیماری شخصیتی بیماری ای است که در آن فرد مبتلا قادر به تمایز حقیقت از باورها و اعتقادات خود نیست. افکار انتزاعی وی مسایل جنسی را نیز همچون دیگر مسایل زندگی خود در هاله ای از عقده های حقارت، کنترل، تصاحب، و هیجانات کاذب فرو می برد و با آن برخوردی غیر عرفی بیشتر بخوانید