آیدا مرادی نیا

آیدا مرادی نیا مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی  نوع فعالیت و حیطه کاری: بیماران سرطانی و سوگ روز های کاری: یکشنبه عصر