از انواع اختلال افسردگی چه می دانید ؟

از انواع اختلال افسردگی(depression) چه می دانید ؟

انواع افسردگی بسته به شدت علائم ، افسردگی می تواند به انواع متفاوتی تقسیم شود. برخی افراد افسردگی را خفیف و موقتی تجربه می کنند، در حالی که برخی دیگر اختلال افسردگی شدید و مداوم را تجربه می کنند. اختلال افسردگی به چند دسته طبقه بندی میشود:  اساسی  مداوم(دیس تایمی) افسردگی مانیک یا اختلال دوقطبی روانپریشی افسردگی پریناتال (دوران بارداری بیشتر بخوانید