سمپتوم های اختلال افسردگی را بشناسید !

علایم اختلال افسردگی را بشناسید !

تشخیص اختلال افسردگی یا Depressive Disorder نشانه‌ها و سمپتوم‌های اختلال افسردگی را می‌توانیم در ۴ گروه سمپتوم‌های انگیزشی و هیجانی، سمپتوم‌های شناختی، سمپتوم‌های رفتاری و سمپتوم‌های فیزیولوژیکی بررسی کنیم. علایم هیجانی (Emotional Symptoms) و علایم انگیزشی (Motivational Symptoms) اختلال افسردگی افراد افسرده دچار هیجانات منفی هستند و دیگران آن‌ها را افرادی ناامید، دلسرد، پریشان، ناراحت و اندوهگین می‌نامند. کسانی که بیشتر بخوانید