دکترامیرپویا تنهایی

دکترامیرپویا تنهایی دکترای تحصصی علوم اعصاب شناخت- گرایش مغز و شناخت   نوع فعالیت و حیطه کاری: مسئول ارزیابی تخصصی عصب شناختی سه شنبه ها