آشنایی با اضطراب و نشانه های آن

اضطراب چیست ؟ 

اضطراب یکی از مکانیز های طبیعی بدن جهت دفاع و بقاء وجودی است . اضطراب باعث سرعت عمل و تقلای بیشتر فرد جهت تامین بقا و یا منافع مادی (خوراک، امنیت فیزیکی، ثروت، امکانات) و غیر مادی (شخصیتی، حیثیتی، آکادمیک و غیره) وی می شود.
وقتی خطری واقعی در محیط اطراف وجود داشته باشد که زندگی و یا منافع فرد را به مخاطره می اندازد، حس اضطراب به یاری وی شتافته و با بی قرار کردن و سرعت بخشیدن به عکس العمل، او را قادر به دفاع و یا دور شدن از موقعیت خطر می کند. بنابراین اضطراب سالم و طبیعی همواره باید هدفی واقعی، منطقی و ملموس داشته باشد تا مثمر ثمر واقع شود.

در نتیجه اضطرابی که بجای محیط خارجی از درون فرد سرچشمه گرفته و مجازی و ناشی از موقعیت ها، تعابیر و تفاسیر خود فرد از دیگران و رفتارهای آنهاست، نه تنها طبیعی نیست بلکه شاخص کامل بیماری و ناراحتی روح و روان فرد محسوب می شود.اضطراب مادر بسیاری از بیماری های روحی و روانی و حتی جسمی است.  

اضطراب
اضطراب

علائم بیماری اضطراب

 افراد مبتلا به بیماری اضطراب عمدتا دارای علائمی ذیل می باشند :

 • ظاهری آرام ولی درونی طوفانی
 • احساس بطالت وقت
 • تاسف خوردن در مورد بسیاری از چیزها
 • ناراحت فرصتهای از دست رفته
 • مقایسه دائم حال خود با گذشته و حال یا گذشته دیگران
 • دل خوری مکرر از دست خود و از دیگران
 • نگران نظر دیگران بودن و سعی در جلب رضایت همه
 • ناتوانی در نه گفتن
 • سخت گیری به خود یا به دیگران
 • تعصبات مذهبی یا خانوادگی یا رفتاری یا ترکیبی از همه موارد
 • کمال گرایی که در بسیاری موارد به وسواس های فکری و عملی منجر می شود
 • ارزش گرا بودن به قیمت لگد کردن دیگر ارزشها
 • عدم توانایی استفاده از موقعیت ها و فرصتها
 • متوقع بودن
 • مفید بودن شدید خصوصا به رسوم و اعتقادات هر چند غیر منطقی و سخت
 • احساس گناه و عذاب وجدان داشتن
 • خودخوری شدید و در خیلی موارد بیجا
 • کنترلی  بودن و چک کردن دائم کار و رفتار دیگران (خصوصا نزدیکان)
 • متجاوز بودن به فکر و کار دیگران
 • سرزنش گر بودن
 • مرور کردن دائم گذشته
 • دل سوزی  و حس مسئولیت شدید
 • جلب رضایت دیگران
 • احساس قدر نشناس بودن دیگران

سئو توسط شرکت مهندسی کلینیک 24