دکتر محمود شریفی

دکترای تخصصی مشاوره

استادیار دانشگاه

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
عضو انجمن مشاوره ایران

نوع فعالیت و حیطه کاری:

ازدواج، مدیریت روابط، خانواده(تعارضات زناشویی و خیانت)

روزهای زوج عصر

پنج شنبه صبح