دکترامیرپویا تنهایی

دکترای تحصصی علوم اعصاب شناخت- گرایش مغز و شناخت

 

نوع فعالیت و حیطه کاری:

مسئول ارزیابی تخصصی عصب شناختی

سه شنبه ها